Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú na akékoľvek právne služby poskytované advokátskou kanceláriou Dagital Legal, s.r.o., so sídlom Nové Záhrady I/9, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 50 881 761, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 119339/B a v zozname spoločností oprávnených poskytovať právne služby vedenom Slovenskou advokátskou komorou, DIČ: 2120509853, IČ DPH: SK2120509853 (ďalej len „my“ alebo „Kancelária“).

 

 1. Definície a úvodné ustanovenia
  1. Definície. Na účely týchto VOP:
   "GDPR" znamená nariadenie č. 2016/679 všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov;
   GDPR moduly“ znamenajú právnu dokumentáciu na zabezpečenie súladu s GDPR spolu s návodom na používanie, ktoré dodáva Kancelárie Klientovi prostredníctvom Webstránky;
   Klient“ znamená právnická alebo fyzická osoba využívajúca právne služby v zmysle týchto VOP;
   Licenčné podmienky“ predstavujú licenčné podmienky Kancelárie na používanie jej dokumentácie dostupné na www.dagital.sk/licence;
   Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;
   Zákon o advokácii“ znamená zákon č. 586/2003 Z. z., o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
   Zákon o elektronických komunikáciách“ znamená zákon 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov;
   Zákon o ochrane osobných údajov“ znamená zákon č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov;
   Zmluvné strany“ znamenajú spoločne Kancelária a Klient, každý samostatne „Zmluvná strana“;
   Webstránka“ znamená webové sídlo Kancelárie www.dagital.sk a www.dagital.eu vrátane všetkých sekcií a pod-sekcií.
  2. Pôsobnosť. Tieto VOP sa vzťahujú na akékoľvek právne služby dodávané Kanceláriou, ak sa tak Zmluvné strany dohodli. 
  3. Akceptácia VOP. Klient akceptuje a zaväzuje sa dodržiavať tieto VOP:
   a) podpísaním písomnej zmluvy o poskytovaní právnych služieb, ktorá odkazuje na tieto VOP;
   b) výslovnou akceptáciou týchto VOP pri zadaní objednávky právnych služieb prostredníctvom Webstránky;
   c) akceptovaním ponuky právnych služieb Kancelárie, ktorá odkazuje na tieto VOP (vrátane emailu);
   d) navštívením a používaním Webstránky (iba v rozsahu, ktorý sa týka používania Webstránky);
   e) iným spôsobom, z ktorého jednoznačne vyplýva záväzok Klienta dodržiavať tieto VOP.
  4. Predmet VOP. Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri poskytovaní právnych služieb Kancelárie bez ohľadu na to, či sú vykonávané prostredníctvom Webstránky alebo nie. V prípade rozporu medzi týmito VOP a samostatnou zmluvou o poskytovaní právnych služieb uzatvorenou medzi Zmluvnými stranami má prednosť zmluva. Predmetom týchto VOP sú aj ďalšie osobitné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa najmä používania Webstránky, dokumentácie a Duševného vlastníctva Kancelárie.
  5. Kontaktné údaje. Všeobecné kontaktné údaje Kancelárie sú: info@dagital.eu, + 421 911 195 133, Dagital Legal, s.r.o., Nové Záhrady I/9, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika. Zmluvné strany sú povinné oznamovať si navzájom zmenu kontaktných údajov, pričom až do oznámenia nových kontaktných údajov platia pôvodné. Komunikácia (či už písomná alebo elektronická), ktorá sa vráti jednej Zmluvnej strane z už neplatných kontaktných údajov, ktorých zmenu alebo aktualizáciu mala druhá Zmluvná strana povinnosť oznámiť Zmluvnej strane zasielajúcej komunikáciu, sa považuje za doručenú.
  6. Dohľad. Nad činnosťou Kancelárie vo veciach advokácie vykonáva dohľad Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 Bratislava (www.sak.sk), vo veciach spracúvania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika (www.dataprotection.gov.sk) a vo veciach ochrany spotrebiteľa a elektronického obchodu Slovenská obchodná inšpekcia, P. O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava (www.soi.sk).
 2. Právne služby
  1. Súlad s predpismi. Kancelária poskytuje právne služby v súlade so Zákonom o advokácii a stavovskými predpismi Slovenskej advokátskej komory a to najmä advokátskym poriadkom.
  2. Zastúpenie. Kancelária je oprávnená dať sa v rámci svojho poverenia zastúpiť iným advokátom, koncipientom alebo zamestnancom Kancelárie, pričom dané zastúpenie nesmie byť proti vôli Klienta. Klient výslovne súhlasí s tým, že Kancelária sa v rámci svojho poverenia môže dať zastúpiť osobami uvedenými na Webstránke.
  3. Poistenie. Kancelária je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb s limitom poistného plnenia minimálne vo výške 1 500 000 eur. Poskytovanie iných ako právnych služieb nie je pokryté poistením zodpovednosti Kancelária za vzniknutú škodu.
  4. Jazyk. Právne služby, tieto VOP alebo samostatná zmluva o poskytovaní právnych služieb sú Klientovi ponúkané v primárne v slovenskom jazyku, po osobitnej dohode môžu byť poskytované aj v anglickom jazyku.
  5. Iné služby. Tieto VOP sa vzťahujú aj na akékoľvek iné ako právne služby poskytované kanceláriou. V prípade, ak by sa ukázalo, že právne služby poskytované Kanceláriou nie sú právnymi službami, Zmluvné strany sa dohodli na aplikovaní týchto VOP na dané služby v primeranom rozsahu.
 3. Odmena a platobné podmienky
  1. Odmena. Odmena Kancelárie za právne služby poskytované Klientovi je dohodnutá medzi Zmluvnými stranami najmä v samostatnej zmluve o poskytovaní právnych služieb, formou akceptácie ponuky Kancelárie (vrátane akceptácie emailom) alebo odkazom na cenovú ponuku uvedenú na Webstránke. Kancelária je oprávnená požadovať primeraný preddavok z odmeny.
  2. Splatnosť a fakturácia. Všeobecná splatnosť odmeny Kancelárie za právne služby je 15 dní, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak v samostatnej zmluve alebo ak nestanovujú inak tieto VOP napr. vo vzťahu k GDPR modulom. Právne služby Kancelária fakturuje na mesačnej báze pozadu, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak alebo ak v týchto VOP nie je uvedené inak. Ak sa Zmluvné strany dohodli na mesačnej fakturácii, podkladom každej faktúry Kancelárie je podrobný prehľad času strávenom na zadaní vo formáte: deň, čas a podrobný opis poskytovaných právnych služieb. Tieto údaje Kancelária zaznamenáva na dennej báze a sú kedykoľvek k dispozícii na Klientove oboznámenie. Ak sa Zmluvné strany dohodli na pevnej odmene, Kancelária strávený čas na zadaní nezaznamenáva a nevykazuje. Akákoľvek fakturácia podľa týchto VOP alebo Licenčných podmienok prebieha výlučne v elektronickej podobe.
  3. Ďalšie náklady. V odmene sú zahrnuté všetky náklady Kancelárie súvisiace s poskytovaním právnych služieb okrem hotových výdavkov a náhrady za stratu času v zmysle Vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Ministerstva spravodlivosti o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Paušálne náklady Kancelárie týkajúce sa telekomunikačných výdavkov predstavujú 3 percentá z celkovej ročnej odmeny zaplatenej Klientom Kancelárii vrátane DPH a Kancelária je oprávnená tieto náklady vyúčtovať spätne za celý kalendárny rok.
  4. Tarifná odmena. V prípade, že medzi Zmluvnými stranami nebola výslovne dohodnutá odmena za právne služby platí, že Zmluvné strany sa dohodli na hodinovej odmene za právne služby vo výške 130 eur bez DPH splatnej mesačne pozadu so splatnosťou 15 dní alebo na tarifnej odmene advokáta s rovnakou splatnosťou, podľa toho čo je vyššie.
 4. Práva a povinnosti Zmluvných strán
  1. VOP a Licenčné podmienky. Klient je povinný dodržiavať tieto VOP, osobitne dohodnuté zmluvu s Kanceláriou a Licenčné podmienky. V prípade porušenia týchto VOP, zmluvy alebo Licenčných podmienok je Klient povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Kancelárii. Na poskytovanie právnych služieb Kanceláriou sa nevzťahujú všeobecné obchodné alebo iné podmienky Klienta alebo tretej strany, pokiaľ sa Zmluvné strany výslovne nedohodnú inak.
  2. Mlčanlivosť. Kancelária je povinná zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom advokácie podľa § 23 Zákona o advokácii. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu ani na dovolené zverejnenie referencie Kancelárie v zmysle nasledujúceho bodu. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré Kancelária použije na poskytnutie právnych služieb (zamestnanci, poradcovia, spolupracujúci advokáti, koncipienti a pod.). Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po akomkoľvek Ukončení (tak ako je definované nižšie).
  3. Referencie. Je bežnou praxou advokátskych kancelárii poskytovať základné informácie o klientoch a obsahu právneho poradenstva vo všeobecnej forme pre účely národných alebo medzinárodných hodnotení advokátskych kancelárií, ako referencií na vlastnej webovej stránke, v marketingových materiáloch alebo ponukách právnych služieb. Klient súhlasí s tým, že Kancelária bude uvádzať o Klientovi a poskytovanom právnom poradenstve tieto základne informácie. Kancelária sa zaväzuje postupovať pri používaní referencií spôsobom, ktorým nebudú zverejnené žiadne citlivé informácie o Klientovi a obsahu právneho poradenstva. Kancelária nesmie použiť referenciu, ak by tým boli ohrozené záujmy Klienta. Príklad všeobecného formátu referencií používaných Kanceláriou:

   „Obchodné meno Klienta / Skupina Klienta – poskytovanie právneho poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov vrátane dodania rozdielovej analýzy súladu s GDPR a prípravou štandardnej dokumentácie.“

  4. Zodpovednosť za škodu. Kancelária zodpovedá Klientovi za škodu spôsobenú poskytovaním právnych služieb podľa § 26 Zákona o advokácii. Klient zodpovedá Kancelárii najmä za škodu spôsobenú porušením Licenčných podmienok.
  5. Marketingové materiály Kancelárie. Tieto VOP a Licenčné podmienky sa takisto vzťahujú na používanie a šírenie prezentácií a marketingových materiálov Kancelárie, ktoré bez výslovného písomného súhlasu Kancelárie Klient nie je oprávnený sprístupňovať, šíriť alebo zverejňovať iným osobám.
 5. Ustanovenia týkajúce sa GDPR modulov
  1. Ustanovenia tohto bodu 5 VOP doplňujú a precizujú ostatné ustanovenia týchto VOP vo vzťahu ku GDPR modulom. V prípade rozporu majú prednosť ustanovenia tohto bodu 5 VOP pred ostatnými ustanoveniami týchto VOP.
  2. Pri zakúpení GDPR modulov prostredníctvom Webstránky nie je medzi Zmluvnými stranami uzatvorená žiadna ďalšia osobitná zmluva o poskytovaní právnych služieb okrem týchto VOP. Tento bod 5 VOP sa vzťahuje len na zakúpenie GDPR modulov prostredníctvom Webstránky. V prípade, ak Kancelária bude ponúkať prostredníctvom Webstránky ďalšiu vzorovú alebo inú právnu dokumentáciu, tento bod 5 VOP sa daný prípad použije v maximálnom možnom rozsahu.
  3. Klient akceptuje, že dokumenty, ktoré sú súčasťou GDPR modulov predstavujú autorské diela a know-how, vo vzťahu ku ktorým vykonáva majetkové práva Kancelária. Používanie týchto dokumentov podlieha Licenčným podmienkam.
  4. Klient je povinný zadať v objednávke GDPR modulov správne identifikačné a fakturačné údaje vrátane emailovej adresy. Klient má možnosť skontrolovať všetky vyplnené údaje pred finálnym potvrdením objednávky. Ak Klient zistí chyby po odoslaní objednávky, môže žiadať opravu údajov zaslaním emailu na info@dagital.eu.
  5. Klient je povinný zadať v objednávke GDPR modulov skutočný počet zamestnancov svojej organizácie alebo skupiny a skutočný počet osôb, ktoré plánujú využívať GDPR moduly. Pri zadávaní skutočného počtu osôb, ktoré plánujú využívať GDPR moduly je Klient povinný riadiť sa a akceptovať prípadné obmedzenia tohto počtu navrhnuté Webstránkou. Maximálny počet osôb používajúcich dokumentáciu v rámci tej istej skupiny je 20. Tieto informácie sú záväzné a sú potrebné na to, aby Kancelária mohla monitorovať oprávnené osoby Klienta v zmysle Licenčných podmienok, resp. monitorovať dodržiavanie Licenčných podmienok.
  6. Kancelária potvrdí objednávku Klienta zaslaním potvrdzujúceho emailu na email zadaný Klientom pri objednávke.
  7. Kancelária je oprávnená kedykoľvek odmietnuť poskytnutie GDPR modulov konkrétnemu Klientovi, a to aj bez uvedenia dôvodov. Dôvodom môže byť povinnosť Kancelárie podľa § 21 Zákona o advokácii alebo akýkoľvek iný dôvod. V prípade, ak Klient už vykonal platbu za GDPR modul, je Kancelária oprávnená odstúpiť od týchto VOP a vrátiť Klientovi peňažné prostriedky a to aj bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak už Klient získal dokumentáciu v rámci GDPR modulu, je povinný bezodkladne danú dokumentáciu vrátiť Kancelárii a vymazať akékoľvek kópie danej dokumentácia takým spôsobom, aby neboli porušené Licenčné podmienky. O vymazaní dokumentácie je Klient povinný informovať Kanceláriu emailom na info@dagital.eu.
  8. Právne služby prostredníctvom Webstránky nemusia byť dostupné kedykoľvek. Kancelária si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť poskytovanie právnych služieb prostredníctvom Webstránky.
  9. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za GDPR moduly bude zaplatená v plnej výške pred dodaním GDPR modulov. Po objednaní akéhokoľvek GDPR modulu je Klient najprv vyzvaný k platbe a bezodkladne po pripísaní peňažných prostriedkov na účet Kancelárie, najneskôr do 3 pracovných dní, je Kancelária povinná zaslať Klientovi email s inštrukciami na stiahnutie GDPR modulov alebo samotné GDPR moduly. V prípade omeškania Kancelárie je Klient povinný upozorniť na omeškanie emailom na info@dagital.eu a Kancelária je povinná bezodkladne vykonať nápravu.
  10. Odmena za GDPR moduly je určená samostatne pre každý GDPR modul a je uvedená na Webstránke, pričom túto odmenu Klient výslovne potvrdzuje v objednávke. Bezodkladne po pripísaní odmeny na účet Kancelárie je Kancelária povinná zaslať Klientovi elektronický daňový doklad (faktúru) na Klientom zadaný email. Prípadné zníženie ceny konkrétneho GDPR modulu v budúcnosti nemá vplyv na výšku odmeny zaplatenej za daný GDPR modul pred jej znížením a Klient nemá právo na vrátanie časti z odmeny zodpovedajúcej danému zníženiu.
  11. Poskytovanie GDPR modulov prostredníctvom Webstránky predstavuje právne služby nakoľko v zmysle § 2 ods. 2 Zákona o advokácii možno za právne služby považovať okrem iného aj poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu.
  12. Objednaním akéhokoľvek GDPR modulu alebo inej vzorovej dokumentácie prostredníctvom Webstránky dáva Klient pokyn Kancelárii vypracovať pre Klienta vzorovú právnu dokumentáciu na ochranu osobných údajov, ktorá nie je prispôsobená potrebám a požiadavkám Klienta ale je určená na vyplnenie Klienta na základe právneho poradenstva, ktoré Kancelária poskytuje v návode na používanie dokumentácie alebo popise daného dokumentu. Klient výslovne súhlasí s takýmto postupom napriek tomu, že podľa Kancelárie je vhodnejším postupom poveriť Kanceláriu vykonaním analýzy, auditu alebo iného poradenstva zameraného na prispôsobenie právnej dokumentácie konkrétnym potrebám a požiadavkám Klienta zo strany Kancelárie. Klient akceptuje riziká súvisiace s takým postupom, a to najmä riziko nesprávneho vyplnenia dokumentácie zo strany Klienta. Zodpovednosť Kancelárie za škodu spôsobenú Klientovi pri poskytovaní GDPR modulov je z vyššie uvedených dôvodov obmedzená na prípady, kedy je Klientovi spôsobená škoda v príčinnej súvislosti so znením nevyplnenej dokumentácie alebo návodu.
  13. Klient berie na vedomie, že GDPR moduly boli vypracované v kontexte slovenského právneho poriadku a nemusia odzrkadľovať požiadavky alebo zvyklosti iných právnych poriadkov alebo zahraničných regulátorov.
  14. Klient berie na vedomie, že Kancelária nezaručuje zabezpečenie súladu Klienta s GDPR v prípade používania GDPR modulov. Súčasťou právnych služieb pri poskytovaní GDPR modulov nie je zabezpečenie súladu s GDPR ale splnenie pokynu podľa bodu 5.11 týchto VOP vyššie.
  15. Ak si Klient zakúpi nižší/lacnejší GDPR modul má právo do dvoch mesiacov od zakúpenia daného GDPR modulu zakúpiť si vyšší/drahší GDPR modul doplatením rozdielu oproti pôvodnej (nezľavnenej) cene nižšieho/lacnejšieho GDPR modulu. Klient musí v tejto súvislosti kontaktovať Kanceláriu, nakoľko uplatnenie zľavy nie je dostupné cez Webstránku. V prípade, ak Klient realizuje objednávku bez uplatnenia zľavy, toto právo stráca. V prípade postupu podľa tohto bodu VOP je Klient povinný dodržať obmedzenie počtu osôb oprávnených na prístup k dokumentácii, ktorý zvolil pri objednaní nižšieho / lacnejšieho modulu v zmysle bodu 5.5 týchto VOP.
  16. Súčasťou GDPR modulov nie technická podpora. Akékoľvek ďalšie právne služby nad rámec GDPR modulov sú predmetom osobitného dojednania medzi Zmluvnými stranami a týchto VOP. Súčasťou GDPR modulov nie je registrácia alebo prístup Klienta do prihlásenej zóny na Webstránke.
  17. Trvanie poskytovania právnych služieb pri GDPR moduloch je Zmluvnými stranami dohodnuté až do dodania GDPR modulov Klientovi.
  18. Pri GDPR moduloch „Full“ a „Exclusive“ má Klient právo využiť bezplatné právne poradenstvo Kancelárie v oblasti ochrany osobných údajov v obmedzenom rozsahu štyroch (4) hodín a to výlučne v prípade kontroly alebo konania zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR voči Klientovi, pričom Klient má dané právo len v prípade, ak ho uplatní bezodkladne po obdržaní oznámenia o začatí kontroly alebo správneho konania. Pre odstránenie pochybností dané právo sa nevzťahuje na konania alebo kontroly vykonávané inými dozornými orgánmi.
  19. GDPR moduly predstavujú právne služby poskytované formou služieb informačnej spoločnosti, ktoré výslovne požaduje Klient pričom Zmluvné strany sa dohodli, že monitorovanie prístupu k dokumentom je bezpodmienečne potrebné pre poskytnutie daných služieb.
  20. Odmena za GDPR moduly alebo inú dokumentáciu zakúpenú prostredníctvom Webstránky je splatná buď bankovým prevodom alebo platobnou kartou prostredníctvom služby CardPay od poskytovateľa Tatra banka, a.s. 
 6. Trvanie a ukončenie
  1. Trvanie. Trvanie vzťahu Kancelárie a Klienta je vždy definované osobitne v dohode medzi Zmluvnými stranami. Trvanie môže byť dohodnuté aj v rámcovej podobe, kedy je Klient oprávnený za rámcovo dohodnutých podmienok kedykoľvek požiadať Kanceláriu o poradenstvo.
  2. Ukončenie. Vzťah Kancelárie a Klienta – tak ako je regulovaný Zákonom a advokácii a stavovskými predpismi Slovenskej advokátskej komory – trvá aj po splnení mandátu, po ukončení poskytovania právnych služieb, po ukončení spolupráce, po dodaní GDPR modulov alebo po akomkoľvek ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb alebo týchto VOP (ďalej len „Ukončenie“) minimálne v rozsahu zachovávania mlčanlivosti, Licenčných podmienok, referencií, a ďalších ustanovení týchto VOP alebo osobitne dohodnutej zmluvy, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať aj po Ukončení. Ukončenie odstúpením zo strany Kancelárie je upravené v § 22 Zákona o advokácii.
  3. Vrátanie plnení. Pri akomkoľvek Ukončení si Zmluvné strany už poskytnuté plnenia nevracajú (vrátane odmeny), ak nie je v týchto VOP uvedené inak.
  4. Nárok na peňažné plnenie. Nárok na peňažné plnenie za už poskytnuté služby alebo nárok na vrátanie peňažných prostriedkov ktorejkoľvek Zmluvnej strany vzniknutý pred Ukončením alebo vzniknutý v dôsledku Ukončenia daným Ukončením nezaniká a povinná Zmluvná strana ho uspokojí bezodkladne, najneskôr do 10 dní od Ukončenia.
 7. Záverečné ustanovenia
  1. Rozhodné právo a jurisdikcia. Tieto VOP ako aj akékoľvek vzťahy a prípadné spory medzi Zmluvnými stranami sa riadia a vykladajú podľa slovenského práva. Výlučnú právomoc na rozhodovanie sporov medzi Zmluvnými stranami majú príslušné slovenské súdy. Zmluvné strany sa dohodli, že subsidiárne sa na tieto VOP ako aj akékoľvek ďalšie vzťahy a prípadné spory medzi Zmluvnými stranami použije Obchodný zákonník.
  2. Licenčné podmienky. Súčasťou týchto VOP sú aj Licenčné podmienky. Odkaz na VOP znamená zároveň odkaz aj na Licenčné podmienky.
  3. Zmena VOP. Kancelária je oprávnená kedykoľvek zmeniť tieto VOP a to aj bez uvedenia dôvodu, pričom zmena je účinná zverejnením týchto VOP na Webstránke a uvedením dátumu zverejnenia. Od ustanovení týchto VOP sa môžu Zmluvné strany odchýliť dohodou, vrátane dohody prostredníctvom emailu.

V Bratislave dňa 21. novembra 2018

Dagital Legal, s.r.o.