Podmienky ochrany súkromia

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúvame osobné údaje v rámci advokátskej kancelárie Dagital Legal, s.r.o., so sídlom: Nové Záhrady I/9, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 881 761 (ďalej len „my“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na 0911 195 133, e-mailom na info@dagital.eu alebo poštou na adresu nášho sídla.

V našej kancelárií pôsobí zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov (tzv. data protection officer), ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú: info@dagital.eu alebo adresa sídla našej kancelárie pri poštovom styku. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácií (§ 18) ako aj ďalšími predpismi.

Nižšie odpovedáme na základné otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov našou advokátskou kanceláriou v zmysle čl. 13 a 14 GDPR:


Účel Právny základ podľa GDP
Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb) Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR prípadne plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
Poskytovanie iných ako právnych služieb Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR
Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR
Monitorovanie dodržiavania Licenčných podmienok Oprávnený záujem kancelárie podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR: ochrana majetku, finančných záujmov a postavenia na trhu kancelárie
Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov kancelárie (právna agenda) Oprávnený záujem kancelárie podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR: preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov kancelárie
Zverejňovanie a prispôsobovanie obsahu prostredníctvom sociálnych sietí a webstránky kancelárie Oprávnený záujem kancelárie podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR: zvyšovanie povedomia o kancelárii v online prostredí
Zvyšovanie povedomia o kancelárii v online prostredí Oprávnený záujem kancelárie podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR
Zasielanie marketingovej komunikácie Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávnený záujem kancelárie podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR: účely priameho marketingu
Personalistika a mzdy Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR
Účtovné a daňové účely Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR
Štatistické účely Akékoľvek právne základy vyššie uvedených účelov (zlučiteľné účely) v zmysle čl. 89 GDPR)
Účely historického a vedeckého výskumu Akékoľvek právne základy vyššie uvedených účelov (zlučiteľné účely) v zmysle čl. 89 GDPR

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, pri spracúvaní osobných údajov sledujeme nasledovné oprávnené záujmy našej kancelárie: 

Oprávnené záujmy Vysvetlenie
Ochrana majetku, finančných záujmov a postavenia na trhu kancelárie Pri poskytovaní GDPR modulov musíme v nevyhnutnej miere sledovať počet IP adries pristupujúcich k dokumentom, aby sme mohli monitorovať dodržiavanie Licenčných podmienok. Monitorovanie sme v súlade s princípmi špecificky a štandardne navrhnutej ochrany súkromia nastavili na (i) technicky nevyhnutné minimum, ktorým (ii) je možné v adekvátnej miere splniť sledovaný účel, pričom (iii) v zmysle Licenčných podmienok nepotrebujeme identifikovať konkrétnych užívateľov.
Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov kancelárie V prípade súdnych alebo mimosúdnych sporov, vyjednávaní a komunikácii o zmluvných vzťahoch, vymáhania pohľadávok, oznamovaní skutočností orgánom verejnej moci a podobných činnostiach, kedy nezastupujeme klientov ale preukazujeme, uplatňujeme a obsahujeme právne nároky našej kancelárie, spoliehame sa pritom na náš oprávnený záujem.
Zvyšovanie povedomia o kancelárii v online prostredí Pri zverejňovaní obsahu na našich sociálnych sieťach a na našej (Facebook, Google a LinkedIn) môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania. Využívame základne analytické nástroje ako Google Analytics a Facebook Business najmä pre sledovanie návštevnosti, trendov, úspešnosti našich kampaní a obsahu, konverzie do kúpy online dokumentácie a pod.
Účely priameho marketingu Účely priameho marketingu môžu v zmysle recitálu 47 GDPR predstavovať oprávnené záujmy. Na tieto oprávnené záujmy sa spoliehame najmä pri zasielaní marketingovej komunikácie formou newslettra alebo poštou v prípadoch, kedy nie je potrebný predchádzajúci súhlas adresáta komunikácie v zmysle platných právnych predpisov. Ak je potrebný súhlas, na tento oprávnený záujem sa samozrejme nespoliehame. 

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným alebo daňovým poradcom, poskytovateľom serverového úložiska, poskytovateľom účtovného softvéru (vidno na faktúre), Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb. Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu. 

Vo všeobecnosti sa snažíme nastavovať spracúvanie osobných údajov vykonávané našou kanceláriou tak, aby osobné údaje neboli prenášané do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko). Emailová komunikácia a elektronické kópie všetkej dokumentácie týkajúce sa našej činnosti zostávajú uložené na serveroch umiestnených na území Slovenskej republiky. Avšak, využívame aj služby niektorých popredných dodávateľov ako napr. Google, LLC., Facebook, Inc. a Microsoft Corporation. Nevyužívame ich primárne na poskytovanie právnych služieb ale na účely týkajúce sa našich online aktivít na webe, blogu, vyhľadávačoch, sociálnych sietí a marketingu, kde nie je prepojenie s klientom úplne jednoznačné (ide aj o verejnosť). Títo dodávatelia a zariadenia sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických, ktoré sú vo všeobecnosti považované za tretiu krajinu, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany. Avšak, spoločnosti, ktoré sa certifikovali v rámci tzv. EU-US Privacy Schield mechanizmu sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti (ako napr. EU-US Privacy Schield) alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. zmluvných doložiek). 

Pri zadaní objednávky na GDPR moduly alebo inej online dokumentácie algoritmus našej webstránky automatizovane určí maximálny počet osôb, ktoré budú u klienta oprávnené používať danú dokumentáciu. Maximálnym počtom oprávnených osôb je 15. Nemyslíme si, že týmto postupom by došlo k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. Ak aj áno, deje sa tak na základe našich všeobecných obchodných podmienok (viď licenčné podmienky) resp. v rámci predzmluvných vzťahov. Teoreticky môže nastať negatívny právny účinok / dôsledok pre klienta, ktorý poruší všeobecné obchodné podmienky týkajúce sa tohto limitu (viď bod 3.4 licenčných podmienok) spočívajúci v povinnosti doplatiť za používanie dokumentácie. Významom týchto ustanovení ako aj daného spracúvania je ochrana našich oprávnených záujmov, ktorými sú ochrana majetku, finančných záujmov kancelárie a jej postavenia na trhu. Nie je našim zámerom využívať tieto zmluvné nástroje proti našim klientom, ktorých si vážime a dôverujeme im. Preto bez ohľadu na to, či sa aplikuje na dané spracúvanie čl. 22 GDPR, vždy umožníme ľudský zásah a komunikáciu. 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.: 

  • Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky; 
  • Inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;
  • Ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;
  • Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu. 

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.: 

  • Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať; 
  • Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
  • Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu; 
  • Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi. 

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb. 

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácií. 

“Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.”

 

GDPR upravuje práva dotknutých osôb v článkoch 12 až 22. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje. Je však veľmi podstatné, či táto fyzická osoba je alebo nie je náš klient, pretože od toho môže závisieť či právu vyhovieme alebo nie. Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie, prenosnosť, právo namietať proti spracúvaniu alebo žiadať obmedzenie spracúvania za podmienok upravených v GDPR. Dané práva podľa nášho názoru vyplývajú aj zo Zákona o advokácii a stavovských predpisov Slovenskej advokátskej komory. Právo na prístup, informácie a prenosnosť v zmysle čl. 15 a čl. 20 GDPR nemusia mať iné osoby ako je klient z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a poukazom na § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ Dané obmedzenie sa však vzťahuje len na prípady, keby by poskytnutím daných informácií mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa § 23 Zákona o advokácii. V takých prípadoch sme povinní požiadať klienta o súhlas s poskytnutím daných informácií. V prípade, ak sa domnievame, že pozbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť by nebolo v záujme klienta, sme oprávnení rozhodnúť o neposkytnutí takých informácií aj napriek udeleniu súhlasu klienta (viď § 23 ods. 3 Zákona o advokácii). V prípade ak nejde o taký prípad, postupujeme podľa všeobecných podmienok vyplývajúcich z GDPR. Myslíme si, že k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu podľa článku 22 GDPR u nás nedochádza, ale radi si vypočujeme opačný názor a vyhovieme žiadosti o ľudský zásah ak bude opodstatnená. 

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore. 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na dva rôzne účely. Prvým účelom je zabezpečenie fungovania webstránky ako takej (tzv. session cookies). V zmysle § 55 ods. 5 poslednej vety Zákona o elektronických komunikáciách nie je na také ukladanie prístupu do Vášho zariadenia potrebný Váš predchádzajúci súhlas: „To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“ Druhým účelom je zverejňovanie a prispôsobovanie obsahu prostredníctvom sociálnych sietí a webstránky kancelárie. Na tento účel používame štandardné riešenia od Google a Facebook, ktoré nám pomáhajú zobrazovať Vám na našej webstránke ale mimo nej (napr. pri platenej reklame na externých webstránkach) relevantnejší obsah. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača (www.allaboutcookies.org). Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke. Okrem toho získavame súhlas s používaním cookies na tieto účely aj prostredníctvom pop-up okna na našej webstránke.

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.