Licenčné podmienky

 

 1. Definície a úvodné ustanovenia
  1. Definície. Na účely týchto Licenčných podmienok platia všetky definície a pojmy uvedené v bode 1.1 VOP rovnako, pričom zároveň:
   „Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z., autorský zákon, v znení neskorších predpisov;
   „Duševné vlastníctvo“ znamená Materiály, Právnu dokumentáciu, Ochranné známky, Označenia, Know-How, obsah Webstránky, GDPR moduly alebo akokoľvek iné predmety ochrániteľné právami duševného vlastníctva ako napr. dizajny, úžitkové vzory, ochranné známky, označenia, slogany, logá, označenia pôvodu, patenty, vynálezy, akékoľvek autorské diela alebo databázy ochrániteľné predpismi autorského práva, obchodné tajomstvo Kancelárie alebo iné dôverné informácie a materiály, ktoré vlastní alebo ku ktorým práva vykonáva Kancelária;
   „Know-How“ znamená akékoľvek vedomosti, skúsenosti, výsledky, špecializácie, postupy, odporúčania, návody, názory, štatistiky, ciele, vízie, obchodné stratégie, marketingové stratégie a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré vznikli činnosťou Kancelárie a týkajúce sa jej fungovania.
   „Materiály“ znamenajú akékoľvek marketingové materiály, články, blogy, návody, cenové ponuky, prezentácie, semináre, školenia, rešerše a obdobné materiály alebo informácie patriace alebo nesúce označenie Kancelárie;
   „Ochranné známky“ znamenajú registrované a neregistrované ochranné známky Kancelárie, a to najmä slovná ochranná známka „dagital“;
   „Označenia“ znamená označenie „dagital“ alebo „dagital legal“ a to vrátane kombinácií s inými označeniami;
   „Právna dokumentácia“ predstavuje akékoľvek právne dokumenty ako napr. zmluvy, memorandá, analýzy, reporty, rozdielové analýzy, GDPR reporty, dokumentáciu súvisiacu s GDPR, dokumenty, ktoré sú obsahom akéhokoľvek GDPR modulu, vzorové dokumenty alebo akékoľvek iné písomné diela, ktoré Kancelária vytvorí pri poskytovaní právneho poradenstva;
  2. Predmet. Tieto Licenčné podmienky stanovujú podmienky ochrany Duševného vlastníctva Kancelárie, pričom sú súčasťou VOP a vzťahujú sa na používanie a šírenie:
   a) Právnej dokumentácie;
   b) Materiálov;
   c) Ochrannej známky a/alebo Označenia;
   d) Webstránky;
   e) Know-How;
   f) GDPR modulov.
  3. Maximálny rozsah ochrany. Zmluvné strany sa dohodli, že budú tieto Licenčné podmienky aplikovať na všetko Duševné vlastníctvo bez ohľadu na to, či daný predmet požíva ochranu podľa príslušných právnych predpisov alebo nie, pričom týmto predmetom bude poskytnutá maximálna právna ochrana v zmysle týchto Licenčných podmienok. Maximálna právna ochrana Duševného vlastníctva spočíva v tom, že Zmluvné strany sa zmluvne dohodli, že aj keby sa konkrétne práva majiteľa, autora alebo vykonávateľa na ochranu Duševného vlastníctva neaplikovali v zmysle príslušných právnych predpisov, aplikujú sa v zmysle dohody Zmluvných strán a týchto Licenčných podmienok.
  4. Pôsobnosť. Tieto Licenčné podmienky sa vzťahujú na každého Klienta, potenciálneho klienta, kohokoľvek kto ich porušuje, pomáha ich porušovať iným osobám a kohokoľvek, kto sa oboznámi s Duševným vlastníctvom Kancelárie bez ohľadu na to, či daná osoba akceptovala VOP alebo nie. Pre odstránenie pochybností, skutočnosť, že tieto Licenčné podmienky sa aplikujú súčasne s VOP neznamená, že sa nemôžu aplikovať aj samostatne bez VOP. Každý, kto akceptuje VOP zároveň automaticky akceptuje tieto Licenčné podmienky. Tieto Licenčné podmienky sa navyše vzťahujú na každého, kto používa Duševné vlastníctvo Kancelárie alebo porušuje tieto Licenčné podmienky.
 2. Všeobecné licenčné podmienky
  1. Duševné vlastníctvo. Kancelária si vyhradzuje a vykonáva práva ku všetkému Duševnému vlastníctvu v zmysle týchto Licenčných podmienok a neudeľuje žiadnej osobe súhlas s akýmkoľvek šírením alebo používaním Duševného vlastníctva, pokiaľ nebolo osobitne dohodnuté inak alebo pokiaľ také oprávnenie nevyplýva z týchto Licenčných podmienok osobitne vo vzťahu ku konkrétnej kategórií Duševného vlastníctva. Pokiaľ z týchto Licenčných podmienok alebo z osobitnej dohody s Kanceláriou nevyplýva dovolený spôsob použitia Duševného vlastníctva platí, že akékoľvek iné použitie Duševného vlastníctva je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Kancelárie.
  2. Zakázané použitie. Za zakázané použitie akéhokoľvek Duševného vlastníctva je považované akékoľvek použitie Duševného vlastníctvo v rozpore s týmito Licenčnými podmienkami, VOP alebo osobitnou dohodou s Kanceláriou, a to najmä:

   a) akékoľvek komerčné využívanie Duševného vlastníctva bez osobitného dojednania s Kanceláriou, najmä je výslovne zakázaný ďalší predaj alebo licencovanie Duševného vlastníctva alebo vydávanie sa za autora, majiteľa alebo vykonávateľa práv k Duševnému vlastníctvu, napr. odstránením Ochranných známok alebo Označení alebo odkazov na Kanceláriu;

   b) akékoľvek zverejnenie Duševného vlastníctva bez ohľadu na spôsob a formu zverejnenia bez existencie konkrétneho a výslovného písomného súhlasu Kancelárie;

   c) akékoľvek zmeny obsahu, štruktúry, usporiadania Duševného vlastníctva okrem vypĺňania GDPR modulov a bežného používania v zmysle návodov vypracovaných Kanceláriou;

   d) vytvorenie nového diela na základe Duševného vlastníctva, najmä akékoľvek kombinovanie prvkov Duševného vlastníctva s inými výsledkami tvorivej duševnej činnosti Klienta alebo akejkoľvek tretej strany;

   e) akékoľvek šírenie alebo reprodukovanie Duševného vlastníctva mimo skupiny Klienta v rozsahu, ktorý nie je nevyhnutný na riadne využívanie právnych služieb Kancelárie pre potreby Klienta; pre odstránenie pochybností platí, že Klient zodpovedá za porušenie tohto zákazu objektívne bez ohľadu na príčinu a dôvod zakázaného šírenia alebo reprodukovania Duševného vlastníctva nad rámec potreby Klienta pri využívaní právnych služieb Kancelárie (napr. Klient je zodpovedný za akékoľvek zakázané použitie Duševného vlastníctva aj v dôsledku jeho kompromitácie kybernetickým útokom alebo útokom zvnútra v dôsledku protiprávneho konania Klientovho zamestnanca a/alebo poradcu);

   f) odstránenie a/alebo nepovolená manipulácia s jedinečným kódom identifikujúcim Klienta z elektronických súborov alebo výhradou práv / odkazom na tieto Licenčné podmienky;

   g) akékoľvek iné úmyselné obchádzanie opatrení prijatých Kanceláriou za účelom ochrany Duševného vlastníctva;

   h) akékoľvek iné používanie Duševného vlastníctva, ktoré je spôsobilé privodiť Kancelárii škodu prípadne inej osobe obohatiť sa na úkor Kancelárie alebo bez zaplatenia primeranej odmeny Kancelárii

   (ďalej len „Zakázané použitie“).

  3. Právna dokumentácia. Klient je oprávnený použiť akúkoľvek právnu dokumentáciu dodanú Kanceláriou len na účely výslovne súvisiace s právnymi službami, a to najmä zabezpečenie súladu s právnymi predpismi. V prípade súdneho, správneho alebo iného konania je Klient oprávnený poskytnúť právnu dokumentáciu bez súhlasu Kancelárie orgánu verejnej moci len v prípade, ak je to nevyhnutné na uplatnenie alebo ochranu Klientových práv (t.j. uplatniť alebo ochrániť práva nie je možné inak) alebo ak taká povinnosť vyplýva Klientovi z právnych predpisov, pričom v takom prípade je Klient povinný oznámiť túto skutočnosť Kancelárii a odkázať orgán verejnej moci na tieto Licenčné podmienky, ktoré sa naďalej vzťahujú na právnu dokumentáciu a zakazujú ďalšie šírenie, poskytovanie, zverejňovanie, sprístupňovanie, zmenu a ďalšie používanie a využívanie právnej dokumentácie v rozpore s týmito Licenčnými podmienkami. Klient nesmie poskytovať právnu dokumentáciou iným osobám mimo jeho skupiny bez súhlasu Kancelárie. Tento zákaz sa rovnako vzťahuje na poskytnutie právnej dokumentácie iným advokátom alebo poradcom bez ohľadu na to, či sú viazaní obdobou povinnosťou mlčanlivosti ako Kancelária. Klient je povinný rešpektovať stanovisko Kancelárie, že súhlas s poskytnutím právnej dokumentácie konkrétnej osobe neudelí. Klient je povinný špecifikovať detailným spôsobom dôvody a konkrétne účely, za ktorými sa potrebuje iný advokát alebo poradca oboznámiť s právnou dokumentáciou. V takom prípade je Kancelária oprávnená navrhnúť alternatívnu formu poskytnutia informácií potrebných pre činnosť iného advokáta alebo poradcu, ktorá neohrozí Duševné vlastníctvo kancelárie a Klient je povinný takéto opatrenie rešpektovať. V prípadoch hodných osobitného zreteľa Kancelária súhlas udelí aj na právnu dokumentáciu za podmienky, že osoby, ktoré sa oboznámia s právnou dokumentáciou sa zaviažu dodržiavať tieto Licenčné podmienky vrátane poskytnutia zábezpeky v prípade ich porušenia. Týmito prípadmi hodnými osobitného zreteľa sú najmä due dilligence (právne a iné audity) vykonávané pri predaji Klienta alebo jeho časti. Nič v tomto bode nebráni Klientovi voľne šíriť obsah alebo informácie vyplývajúce z právnej dokumentácie spôsobom, kedy budú obsah a informácie zhrnuté Klientom v inej (vlastnej) podobe, forme a iným spôsobom aký je použitý v právnej dokumentácii, pričom zároveň nebudú porušené iné ustanovenia týchto Licenčných podmienok a nebude ohrozené Duševné vlastníctvo. Akékoľvek iné použitie Právnej dokumentácie podlieha súhlasu Kancelárie podľa bodu 2.1 týchto Licenčných podmienok vyššie.
  4. Materiály. Materiály sú vždy určené len tým adresátom, ktorým ich poskytla alebo sprístupnila Kancelária a žiadnym iným osobám. Pokiaľ nevyplýva z Materiálov inak, účelom daného poskytnutia alebo sprístupnenia je výlučne posúdenie možnosti vzájomnej spolupráce alebo zabezpečenie semináru alebo školenia. Osoba, ktorá sa oboznámi s Materiálmi ich nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kancelárie poskytnúť alebo sprístupniť inej osobe, zverejniť ani meniť alebo upravovať. S Materiálmi sa môžu oboznamovať len zamestnanci Klienta alebo osoby, ktorej boli adresované v rozsahu, v akom oboznámenie sa s nimi súvisí s ich pracovnou pozíciou a pracovnými úlohami. Akékoľvek iné použitie Materiálov podlieha súhlasu Kancelárie podľa bodu 2.1 týchto Licenčných podmienok vyššie.
  5. Ochranné známky a Označenia. Poskytovaním právnych alebo iných služieb, komunikáciou, umožnením používania Duševného vlastníctva tak ako je uvedené v týchto Licenčných podmienkach ani žiadnym iným spôsobom Kancelária neudeľuje súhlas alebo licenciu na používanie Ochranných známok alebo Označení Kancelárie. Tým nie je dotknutá možnosť šíriť Ochranné známky a Označenia v prípade, ak sú súčasťou dovoleného použitia Duševného vlastníctva. V žiadnom prípade však z použitia Ochranných známok a Označení musí vyplývať, že ich výhradným majiteľom, autorom a používateľom je výlučne Kancelária. Akékoľvek iné použitie Ochranných známok a Označení podlieha súhlasu Kancelárie podľa bodu 2.1 týchto Licenčných podmienok vyššie.
  6. Webstránka. Informácie na Webstránke sú všeobecného charakteru, nepredstavujú právne alebo iné poradenstvo a nie sú určené na to, aby podľa nich postupovala konkrétna osoba. Články, blogy alebo publikácie na Webstránke sú aktuálne ku dňu zverejnenia ale nemusia plne reflektovať novšie alebo aktuálne právne predpisy. Kancelárie negarantuje správnosť a aktuálnosť všetkých informácií a obsahu Webstránky. Kancelária nezodpovedá za škodu spôsobenú spoliehaním sa na informácie a obsah Webstránky ani za obsah webstránok tretích strán alebo externých webstránok, ktoré odkazujú na Webstránku alebo na ktoré odkazuje Webstránka. Obsah Webstránky je chránený ako autorské dielo podľa Autorského zákona. Návštevníci Webstránky sú oprávnení oboznamovať sa s obsahom Webstránky a sú oprávnení vyhotovovať kópie voľne dostupného obsahu Webstránky pre svoje vlastné osobné účely a použitie. Šírenie voľne (zadarmo) dostupného obsahu a informácií uvedených na Webstránke je návštevníkom Webstránky dovolené primeranému počtu kolegov alebo klientov za predpokladu, že: (i) Kancelária je uvedená ako autor; (ii) obsah, znenie a text nie sú nijakým spôsob upravované; (iii) ďalšie osoby sú upozornené na tieto Licenčné podmienky. Akékoľvek iné použitie Webstránky podlieha súhlasu Kancelárie podľa bodu 2.1 týchto Licenčných podmienok vyššie.
  7. Know-How. Klient je oprávnený využívať výhody vyplývajúce preňho z Know-How Kancelárie v prípade, kedy je Know-How poskytované ako súčasť právnych služieb alebo poradenstva Kancelárie danému Klientovi, za ktoré Klient zaplatil Kancelárii odmenu alebo ktoré Kancelária po osobitnej dohode poskytla zadarmo. Akékoľvek iné použitie Know-How podlieha súhlasu Kancelárie podľa bodu 2.1 týchto Licenčných podmienok vyššie.
  8. Oznámenie Licenčných podmienok. Pri každom poskytnutí Duševného vlastníctva vrátane dokumentov, bez ohľadu na to, či je vykonávané v súlade alebo v rozpore s týmito Licenčnými podmienkami je Klient povinný upozorniť osobu, ktorej je Duševné vlastníctvo vrátane dokumentácie poskytované, na existenciu a aplikáciu týchto Licenčných podmienok. Táto povinnosť je splnená, ak dokumenty obsahujú odkaz na tieto Licenčné podmienky. Aj z tohto dôvodu sa zakazuje akékoľvek odstraňovanie odkazov, výhrad alebo oznámení na dokumentoch bez súhlasu Kancelárie.
  9. Vlastníctvo. Využívaním akejkoľvek právnej dokumentácie Kancelárie v súlade s týmito Licenčnými podmienkami nezískava klient vlastnícke právo k danej dokumentácií, ale iba oprávnenie na jej používanie v rozsahu a za podmienok tu upravených.
 3. Licenčné podmienky pre GDPR moduly
  1. Všeobecne. Na používanie GDPR modulov sa vzťahujú body 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8 a 2.9 týchto Licenčných podmienok vyššie, pričom tieto všeobecné ustanovenia sú doplnené a precizované ďalšími ustanoveniami uvedenými v tomto bode 3 Licenčných podmienok, ktoré sa vzťahujú len na používanie GDPR modulov. GDPR moduly predstavujú Právnu dokumentáciu a zároveň Know-How Kancelárie. To znamená, že GDPR moduly môžu byť používané výlučne osobou, ktorej identifikačné, kontaktné a fakturačné údaje sú uvedené v objednávke GDPR modulov zadanej prostredníctvom Webstránky alebo osobami patriacimi do skupiny Klienta. Ustanovenia tohto bodu 3 Licenčných podmienok sa použijú v maximálnom rozsahu aj na akúkoľvek inú vzorovú dokumentáciu poskytovanú Kanceláriou prostredníctvom Webstránky.
  2. Licencia. Zaplatením odmeny za GDPR modul je Klient oprávnený používať všetku dokumentáciou obsiahnutú v GDPR module („dokumenty“) pre účely zabezpečenia, preukázania a riadenia jeho vlastného súladu s GDPR resp. súladu skupiny Klienta s GDPR alebo inými predpismi na ochranu osobných údajov, pričom:

   a) používanie je dovolené v rámci celej skupiny Klienta;

   b) dané používanie je územné obmedzené na krajiny, v ktorých má Klient, jeho skupina alebo jeho obchodní partneri umiestnené prevádzkarne;

   c) spôsob použitia je obmedzený vzhľadom na charakter jednotlivých dokumentov pričom platí, že:

   • ak z charakteru dokumentov vyplýva ich potreba zdieľania s inými osobami (napr. zmluvná dokumentácia musí byť zdieľaná s inými osobami – protistranami), je dané použitie a zdieľanie povolené v nevyhnutnom rozsahu;
   • ak z charakteru dokumentov vyplýva, že slúžia primárne na interné použitie (napr. interná politika, posúdenie vplyvu alebo záznamy o spracovateľských činnostiach) platí, že zdieľanie, poskytovanie alebo sprístupňovanie iným osobám mimo skupiny Klienta je zakázané okrem poskytovania orgánom verejnej moci v súlade bodom 2.3 týchto Licenčných podmienok vyššie;
   • ak z charakteru dokumentov nevyplýva potreba ich zdieľania s inými osobami (napr. návod na používanie dokumentácie), dané dokumenty Klient nesmie zdieľať s inými osobami;
   • úprava, dopĺňanie, zmeny a vo všeobecnosti práca s dokumentami je dovolená v predpokladanom rozsahu, ktorý vyplýva z charakteru daných dokumentov;
   • pri niektorých dokumentoch (ako napr. návod na používanie dokumentácie) sa žiadne zmeny zo strany Klienta nepredpokladajú;

    

   d) spôsob dovoleného použitia neoprávňuje Klienta:

   • spojiť dokumenty / diela do iného diela;
   • zverejňovať dokumenty;
   • verejne rozširovať originál alebo rozmnoženiny dokumentov / diel prevodom vlastníckeho práva, vypožičaním, nájmom;
   • uviesť dokumenty / diela na verejnosti verejným vystavením originálu alebo rozmnoženiny, verejným vykonaním, verejným prenosom;
   • používať dokumenty akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý by mohol predstavovať Zakázané použitie;

    

   e) sprístupňovanie dokumentov orgánom verejnej moci je povolené za všeobecných podmienok podľa bodu 2.3 týchto Licenčných podmienok vyššie;

   f) pri akomkoľvek zdieľaní, poskytovaní alebo sprístupňovaní dokumentov patriacich pod GDPR moduly musí byť druhá strana upovedomená o tom, že na používanie daných dokumentov sa vzťahujú tieto Licenčné podmienky, pričom táto podmienka je splnená aj vtedy, ak dokument odkazuje odkaz na tieto Licenčné podmienky napr. v pätičke alebo hlavičke dokumentu;

   g) Klient nie je oprávnený udeľovať akýmkoľvek tretím stranám právo na ďalšie používanie dokumentov, sub-licenciu alebo prístup k dokumentom;

   h) použitie je odplatného charakteru a odplata Kancelárie za udelenie licencie na používanie dokumentov je už zahrnutá v odmene za GDPR modul a tvorí jej väčšinu, tým nie je dotknutá povinnosť Klienta doplatiť za používanie dokumentov podľa bodu 3.5 týchto Licenčných podmienok nižšie;

   i) licencia udelená Kanceláriou je nevýhradného charakteru, t.j. rovnaké právne služby sú ponúkané aj iným klientom;

   j) na licenciu sa vzťahujú osobitné obmedzenia týkajúce sa maximálneho dovoleného počtu osôb majúcich prístup k dokumentom, ako je vysvetlené nižšie v bode 3.4 týchto Licenčných podmienok;

   (ďalej len „Licencia“).

  3. Povinnosti Klienta. Klient je povinný:

   a) používať dokumenty v súlade s Licenciou;

   b) oznámiť Kancelárii akékoľvek podozrenie alebo presvedčenie z porušenia týchto Licenčných podmienok z jeho strany alebo zo strany akejkoľvek inej osoby;

   c) chrániť dokumenty pred vyzradením, sprístupnením, neoprávnenej osobe, nedovoleným zverejnením alebo iným Zakázaným použitím v rozpore s týmito Licenčnými podmienkami;

   d) preukázať splnenie povinností podľa týchto Licenčných podmienok alebo VOP na žiadosť Kancelárie a umožniť Kancelárii overiť tieto informácie na mieste resp. prístupom do priestorov alebo systémov;

   e) umožniť Kancelárii domôcť sa všetkých práv podľa § 58 Autorského zákona a iných právnych predpisov na ochranu Duševného vlastníctva; a

   f) poskytnúť informácie podľa § 58 ods. 2 Autorského zákona.

  4. Monitorovanie oprávnených osôb. Ako vyplýva z bodu 5.5 VOP, súčasťou objednávky je aj informácia a počte zamestnancov Klienta. Algoritmus Webstránky na základe tohto počtu stanoví maximálny možný počet oprávnených osôb, ktoré budú oprávnené pracovať s dokumentami. Tento počet je Klient oprávnený znížiť pri objednávke. Výsledný počet oprávnených osôb je súčasťou týchto Licenčných podmienok a prekročenie tohto počtu je zo strany Kancelárie monitorované na úrovni dokumentov, spôsobom dohodnutým v nasledovných vetách. Dokumenty sú označené jedinečným kódom, ktorý identifikuje konkrétneho Klienta. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Kancelária zaznamená na ktoromkoľvek dokumente konkrétneho Klienta, ktorý slúži na interné použitie prístup najmenej z takého počtu rôznych IP adries, ktorý je 2,5 krát vyšší ako počet oprávnených osôb v zmysle tohto bodu (ďalej len „Limit“), uplatní sa postup podľa bodu 3.5 týchto Licenčných podmienok nižšie, s výnimkou situácie, ak Klient preukáže, že Limit bol presiahnutý oprávneným zdieľaním takých dokumentov, z ktorých povahy vyplýva potreba ich zdieľania v nevyhnutnom rozsahu v zmysle bodu 3.2 písm. c) bod i) týchto Licenčných podmienok vyššie.
  5. Doplatenie. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade prekročenia Limitu a zároveň za každý ďalší začatý Limit je Klient povinný zaplatiť Kancelárii odmenu za GDPR modul, ktorý si u Kancelárie zakúpil, pričom prípadná zľava poskytnutá Klientovi sa na účely tohto bodu nepoužije a to bez ohľadu na to, či IP adresy zohľadnené v rámci Limitu predstavujú IP adresy zamestnancov Klienta alebo tretích strán a bez ohľadu na úmysel alebo zavinenie Klienta týkajúce sa prekročenia Limitu (ďalej len „Doplatenie“). Pre odstránenie pochybností, Doplatenie sa v zmysle dohody Zmluvných strán prostredníctvom týchto Licenčných podmienok uplatní vždy bez ohľadu na ďalšie skutočnosti iba na základe skutočne zaznamenaného počtu IP adries na úrovni dokumentov zo strany Kancelárie na základe objektívnej zodpovednosti Klienta. Kancelária je oprávnená kedykoľvek vystaviť Klientovi faktúru alebo zálohovú faktúru zohľadňujúcu Doplatenie podľa tohto bodu so splatnosťou 15 dní od doručenia elektronickej faktúry na Klientov email a Klient je povinný dané Doplatenie uhradiť v lehote splatnosti. Doplatenie nie je zmluvnou pokutou ale dohodnutou odmenou. Postup týkajúci sa Doplatenia je možné opakovať viacnásobne a opakovane pri každom porušení. V prípade porušenia povinnosti Klienta uhradiť Doplatenie podľa predchádzajúcej vety je Klient navyše povinný zaplatiť Kancelárii zmluvnú pokutu v rovnakej výške ako požadované Doplatenie na základe samostatnej faktúry alebo zálohovej faktúry so splatnosťou 15 dní od doručenia elektronickej faktúry na Klientov email. Tento postup je možné opakovať viacnásobne. Doplatením alebo zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto bodu nie je dotknutý nárok Kancelárie na náhradu vzniknutej škody porušením povinnosti Klienta obmedziť používanie dokumentov na stanovený maximálny počet oprávnených osôb, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Uhradením Doplatenia je udelená Licencia pre tretie osoby, ak sa tak Zmluvné strany výslovne dohodli.
  6. Ďalší predaj dokumentov. Pre odstránenie pochybností, tieto Licenčné podmienky nebránia takému používaniu dokumentov, kedy Klientom je osoba, ktorá má záujem dokumenty ďalej predávať svojim klientom, členom alebo iným osobám za podmienky, že daný Klient uplatní postup podľa tohto bodu. Dohodnutie danej spolupráce však nie je možné prostredníctvom Webstránky. Klient je povinný v takom prípade vopred osloviť Kanceláriu s danou požiadavkou a dohodnúť osobitné podmienky spolupráce. Ak Klient vykonáva ďalší predaj dokumentov v rozpore s týmito Licenčnými podmienkami použije sa postup pre Doplatenie. Ak ktokoľvek iný vykonáva ďalší predaj dokumentov v rozpore s týmito Licenčnými podmienkami použije sa postup pre Doplatenie primerane, pričom platí, že Limit predstavuje číslo 5 a ekvivalent odmeny za GDPR modul predstavuje 8,000 eur bez DPH. Uhradením Doplatenia ani zmluvnej pokuty inej osobe nie je udelená Licencia, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Tento postup je možné opakovať viacnásobne a opakovane. Doplatením alebo zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto bodu nie je dotknutý nárok Kancelárie na náhradu vzniknutej škody porušením týchto Licenčných podmienok.
 4. Porušenie Licenčných podmienok
  1. Zmluvná pokuta. Ka každé porušenie povinnosti získať od Kancelárie súhlas s použitím Duševného vlastníctva podľa týchto Licenčných podmienok je porušujúca strana povinná zaplatiť Kancelárii zmluvnú pokutu vo výške 10 000 eur bez DPH, ktorej zaplatením nie je dotknutý nárok Kancelárie na náhradu škody vzniknutej porušením danej povinnosti.
  2. Súčinnosť. V prípade porušenia Licenčných podmienok sa Klient alebo akákoľvek osoba porušujúca tieto Licenčné podmienky zaväzuje poskytnúť Kancelárii maximálnu súčinnosť pri zisťovaní a odhaľovaní príčiny a dôsledkov porušenia Licenčných podmienok. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety znamená, že Kancelária bude oprávnená na základe Licenčných podmienok uplatňovať všetky prostriedky nápravy alebo ochrany, ktoré podľa Autorského zákona a ďalších predpisov na ochranu Duševného vlastníctva prislúchajú autorovi, majiteľovi, vykonávateľovi alebo vlastníkovi Duševného vlastníctva a to bez ohľadu na to, či sa dané predpisy budú aplikovať na predmet ochrany alebo nie.
  3. Preukázanie Licencie. Za porušenie týchto Licenčných podmienok sa považuje akákoľvek situácia, kedy osoba používajúca Duševné vlastníctvo nevie preukázať udelenie súhlasu Kancelárie s takým používaní,, udelenie Licencie alebo osobitnú dohodu s Kanceláriou dovoľujúcu také používanie.
 5. Záverečné ustanovenia
  1. Prechod licencie. Zánikom právnickej osoby alebo smrťou fyzickej osoby, ktorá je v zmysle týchto Licenčných podmienok oprávnená používať akékoľvek Duševné vlastníctvo dané práva a povinnosti neprechádzajú na právneho nástupcu resp. dediča a zanikajú.
  2. Pri uzatváraní týchto Licenčných podmienok Zmluvné strany vychádzali z toho, že GDPR moduly predstavujú podstatnú časť Know-How Kancelárie a ich voľné šírenie bez odmeny by znamenalo pre Kanceláriu likvidačnú konsekvečnú škodu. Z tohto dôvodu Zmluvné strany považujú zabezpečenie povinností poľa týchto Licenčných podmienok za adekvátne a primerané.
  3. Záverečné ustanovenia VOP sa použijú na tieto Licenčné podmienky primerane.

V Bratislave dňa 21. novembra 2018

Dagital Legal, s.r.o.