Často kladené otázky

Dokumenty slúžia na zabezpečenie súladu s GDPR a môžete ich meniť, upravovať, dopĺňať ako akékoľvek iné dokumenty. Vzťahujú sa však na ne určité obmedzenia, o ktorých by ste mali vedieť. Tieto sú upravené najmä v našich Licenčných podmienkach. 

Nie, vo všeobecnosti je zdieľanie a zverejnenie dokumentov bez nášho súhlasu zakázané. 

  • spoločnostiam patriacim do Vašej skupiny; 
  • iným osobám za podmienok upravených v bode 2.3 Licenčných podmienok; 
  • pri dokumentoch, ktorých povaha pripúšťa ich zdieľanie (napr. zmluvy) v nevyhnutnom rozsahu druhej strane. 

Áno, za podmienok upravených v bode 2.3 Licenčných podmienok. Zjednodušene ide o prípady, kedy je poskytnutie dokumentov nevyhnutné na ochranu klienta. Aj v takom prípade je však klient povinný: 

  • oznámiť nám, že k poskytnutiu došlo; a
  • odkázať orgán verejnej moci na naše Licenčné podmienky, ktoré sa na dané dokumenty ďalej vzťahujú (dokumenty už obsahujú odkazy na ne – stačí ich neodstrániť); 

Nie, na také poskytnutie je potrebný náš súhlas. Samozrejme nebudeme brániť poskytnutiu súhlasu v osobitných situáciách ako napr. pri právnej due dilligence. V zmysle bodu 2.3 Licenčných podmienok však máme právo navrhnúť alternatívnu formu poskytnutia potrebných informácií bez vyzradenia nášho know-how / duševného vlastníctva našim konkurentom. 

Áno môžu. GDPR moduly však slúžia na zabezpečenie vlastného súladu s GDPR. Ich zakúpením advokát alebo poradca nezíska licenciu na ich ďalší predaj, na ich opätovné používanie u svojich klientov alebo bežné využívanie vo vlastnej poradenskej praxi. Každým takým použitím by došlo k porušeniu Licenčných podmienok, na ktoré je naviazaná sankcia. Ak chce kancelária alebo poradca začať využívať našu dokumentáciu týmto spôsobom, musí nás vopred kontaktovať a dohodnúť si osobitné podmienky spolupráce – viď bod 3.6 Licenčných podmienok (ďalší predaj dokumentácie). 

Áno môžu – dokonca ich počet nie je obmedzený. Jediným obmedzením je počet osôb oprávnených pracovať s dokumentami. Tento počet vyplýva z Vašej objednávky a je priebežne monitorovaný na úrovni dokumentov. 

Z objednávky vyplýva maximálny počet osôb oprávnených používať dokumenty. Tento počet je obmedzený. Na úrovni dokumentov sledujeme, koľko rôznych IP adries použilo, pristúpilo alebo otvorilo dané dokumenty. Rozumieme, že každá oprávnená osoba môže legitímne pristúpiť k dokumentom z rôznych IP adries (napr. pracovný počítač vs. súkromný prístup z domu) a preto pripúšťame celkovo 2,5 krát väčší počet IP adries ako celkový počet oprávnených osôb na každý GDPR modul. Tento počet nesčítavame naprieč všetkými dokumentami, zaujíma nás iba celkový počet rôznych IP adries. Nezaujíma nás identita ani dôvody prečo počet IP adries narastá. Klient je povinný zabezpečiť, aby k tomu nedochádzalo, v opačnom prípade je povinný doplatiť za dodatočné použitie. Našim zámerom je len zabrániť nedovolenému používaniu dokumentácie.  

Nie, systém generuje dokumenty s unikátnym kódom klienta bez našej možnosti pristúpiť k nemu. Prístup k dokumentom, ktoré generuje náš systém pre konkrétneho klienta je navrhnutý a zabezpečený takým spôsobom, že v prípade súdneho konania vieme znaleckým posudkom dokázať, že sme k ním nikdy nepristúpili. 

Dané používanie môže spôsobiť enormný nárast sledovaného počtu IP adries a odporúčame ho nepoužívať. 

Každý dokument je vždy označený aj našim obchodným menom, pretože ide o naše Know-how a Duševné vlastníctvo. Zároveň preto, aby sme dokumentáciu chránili proti neoprávnenému používaniu. Všetky dokumenty môžete označiť aj svojim vlastným obchodným menom a logom popri našom označení.  

Nie. Dané odkazy chránia naše Know-how a Duševné vlastníctvo. Tento zákaz súvisí aj s tým, že komukoľvek komu poskytujete naše dokumenty ste povinní oznámiť naše licenčné podmienky. Odkazy na licenčné podmienky ponechané v našej dokumentácii tento účel plnia. 

Nejde o technickú chybu ale náš zámer chrániť naše Know-how a Duševné vlastníctvo. Niektoré dokumenty nie je možné vytlačiť a je možné ich používať len v elektronickej podobe.